Regulamin Pracy Wolontariatu  Fundacji Na Tropie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat w Fundacji Na Tropie, zwanej dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy o Pożytku publicznym i Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 i kieruje się postanowieniami niniejszego Regulaminu Pracy wolontariusza, zwanego dalej „regulaminem”.
 2. Wolontariat w Fundacji zwany dalej „Wolontariatem” stanowi funkcjonalnie i organizacyjnie Jednostkę Fundacji zajmujący się funkcjonowaniem wolontariatu i działalnością skupionych w nim wolontariuszy, wykonujących dobrowolnie i nieodpłatnie świadczenia na rzecz Fundacji i w zakresie jego działalności statutowej. Wolontariatem Kieruje Zarząd Fundacji lub osoby przez niego upoważniona – koordynatorzy regionalni.
 3. Terenem działania Wolontariatu jest teren działania Fundacji.
 4. Postanowienia regulaminu Wolontariatu obowiązują wszystkich wolontariuszy, koordynatorów oraz członków Fundacji.

Jednolitą część regulaminu stanowią następujące załączniki:

1) Wzór Umowy Wolontariackiej;

2) Wzór Karty Pracy Wolontariusza.

Rozdział II

Cele i zakres działania Wolontariatu

 1. Celem działalności Wolontariatu jest zaangażowanie chętnych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym. Wolontariat pragnie stworzyć przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 2. Głównymi obszarami pracy wolontariuszy jest niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciem. Jest to podstawowa i systematyczna działalność Wolontariatu.
 3. Wolontariat angażuje się również w poszukiwanie osób zaginionych, obsługę imprez o charakterze charytatywnym, współredagowanie stron internetowych Fundacji.
 4. Angażowanie osób chętnych do pracy w Wolontariacie może odbywać się m.in. poprzez:

   1) bezpośrednie kontakty, w tym organizowanie spotkań informacyjnych o Wolontariacie

   2) przekazywanie informacji o Wolontariacie za pośrednictwem Internetu i mediów

 1. Głównym miejscem organizacji działania Wolontariatu biuro Fundacji, które pośredniczy w zbieraniu ofert pomocy od osób i instytucji potrzebujących oraz udziela informacji osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami. Ponadto załatwia bieżące sprawy wolontariuszy.

Rozdział III

Wolontariusze

 1. Wolontariusz – członek Wolontariatu to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w niniejszym regulaminie i została przyjęta do Wolontariatu w tym charakterze.
 2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) utożsamia się z celami statutowymi Wolontariatu i Fundacji,

4) deklaruje chęć ich realizacji,

5) nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,

 1. Osoba poniżej 18 roku życia może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody jej przedstawicieli ustawowych i spełnia kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 5.
 2. Kandydat na wolontariusza staje się wolontariuszem od chwili zawarcia z Fundacją stosownej Umowy o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.
 3. Decyzję o zawarciu umowy, o którym mowa w ust. 4 podejmuje koordynator regionu, w którym wolontariusz chce pracować.
 4. Ustanie członkostwa w Wolontariacie – utrata statusu wolontariusza następuje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4.
 5. Sposób realizacji świadczeń zawartych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 4, wolontariusz ustala wspólnie z koordynatorem regionu, w którym pracuje wyznaczonym przezFundację,.
 6. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać postanowień Regulaminu Pracy Wolontariusza oraz stosować się do poleceń swojego koordynatora.
 7. Wolontariusz wykonuje swoją posługę niezależnie od światopoglądu.
 8. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień lub kwalifikacji, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie specjalistyczne.
 9. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien, jak najszybciej zgłaszać Koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on znaleźć sobie zastępstwo i jak najszybciej poinformować o tym fakcie koordynatora. Wykonywanie zadań w zastępstwie wolontariusza przez innego wolontariusza wymaga pisemnej zgody koordynatora
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, z którymi wolontariusz wykonuje swoją pracę są objęte tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub inną osobą upoważnioną przez zarząd Fundacji.
 12. Wolontariusz jest zobowiązany uszanować godność i wolność osobistą osób, z którymi pracuje.
 13. Wolontariusz jest zobowiązany do dbania o powierzone mu mienie stanowiące własność Fundacji lub instytucji, w której wykonuje świadczenia wolontarystyczne i używać go zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w tym zakresie wolontariusz, któremu powierzono w/w mienie może być obciążony kosztami szkód wynikłych z tych zaniedbań.
 14. Wolontariuszowi nie wolno stosować używek na terenie Fundacji.
 15. Oprócz stałych zajęć w Wolontariacie, każdy wolontariusz powinien wyrazić gotowość zaangażowania się w działania jednorazowe.
 16. Wolontariusz zobowiązany jest do uczestniczenia w wykładach i spotkaniach szkoleniowych poszerzających wiedzę na temat pracy w Wolontariacie.
 17. Wolontariusz, który wykazał się systematycznością, pomysłowością i rzetelnością wykonywanych zadań może być nagradzany za swoją działalność i zaangażowanie.
 18. Wolontariuszowi z tytułu wykonywanych świadczeń wolontarystycznych nie przysługuje wynagrodzenie.
 19. Wolontariusz zgłasza swoją rezygnację składając na piśmie wypowiedzenie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych skierowane do Fundacji i uprzednio informując o tym koordynatora.
 20. W sytuacji, kiedy wolontariusz nie wykonuje określonych świadczeń wolontarystycznych w wyznaczonym miejscu i terminie, ani nie zgłosił swojej nieobecności koordynatorowi lub działa na szkodę Fundacji czy Wolontariatu, w terminie 7 dni od zaistnienia tych przesłanek Fundacja wypowiada Wolontariuszowi umowę, o której mowa w ust. 4.
 21. Jeśli wolontariusz działa na szkodę Fundacji Wolontariatu, wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić w trybie natychmiastowym.
 22. Wolontariusz może otrzymać zaświadczenie pisemne o wykonywaniu świadczeń  objętych umową, o której mowa w ust. 4. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o zakresie wykonywanych świadczeń.
 23. Wolontariusz w związku z podjętymi obowiązkami w Wolontariacie jest zobowiązany do nie zaniedbywania swoich obowiązków szkolnych, zawodowych i domowych.
 24. Stowarzyszenie nie zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenia zdrowotnego.
 25. Osoba pragnąca przystąpić do Wolontariatu w charakterze wolontariusza jest zobowiązana do złożenia deklaracji, w której określa: pomoc jaką chciałby służyć innym, swoją dyspozycyjność oraz zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 26. Od chwili zgłoszenia się i wypełnienia deklaracji oraz zawarcia stosownej umowy ze Stowarzyszeniem, osoba staje się wolontariuszem.
 27. Decyzję o podpisaniu umowy, o którym mowa w ust. 29 podejmuje koordynator upoważniony w tym zakresie przez Zarząd Fundacji.
 28. W razie konfliktu wolontariusza z koordynatorem sprawę rozstrzyga prezesa Fundacji lub osoba przez niego upoważniona.

 

Rozdział IV

Zakres świadczeń wolontariuszy

 1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w umowie, o którym mowa w §4 ust. 4.
 2. Na żądanie wolontariusza, Fundacja jest zobowiązana wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
 3. Na prośbę wolontariusza Fundacja może wydać pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.
 4. Fundacja ma obowiązek:

1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

 1. Fundacja może pokrywać koszty szkoleń wolontariusza w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń określonych w umowie, o której mowa w §4 ust. 4, jeśli okres pracy wolontariusza trwa co najmniej 2 lata.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe i końcowe

 1. Treść regulaminu wraz z załącznikami zostanie niezwłocznie podana do wiadomości wszystkim dotychczasowym wolontariuszom i koordynatorom oraz opublikowana na stronie internetowej fundacji .
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą instrukcją sprawy reguluje prezes Fundacji lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwila podpisania przez Prezesa Fundacji.

 

Osoby, które chcą włączyć się w wolontariat Fundacji  Na Tropie prosimy o kontakt:

Fundacja Na Tropie

96-500 Sochaczew

Żeromskiego 29G

telefony:

502 226 215

46 862 15 82

46 862 43 96

mail: fundacja@na tropie.org