Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja pod nazwą Na Tropie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Szostaka,  zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Bugalską-Maik w kancelarii notarialnej w Sochaczewie, ul. H. Sawickiej 3, w dniu 31.05.2016r.

 • 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 • 3

Siedzibą fundacji jest miasto Sochaczew

 • 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 • 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2014 r. Nr 1118 ze zmianami).

Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji;

działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, w następującym zakresie według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

– PKD 58.11.Z – wydawanie książek;

– PKD 58.13.Z – wydawanie gazet;

-PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

– PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;

– PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;

– PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych;

– PKD 73.12.A – pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, w mediach elektronicznych
– PKD 73.12.B – pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
– PKD 80.30.Z –  działalność detektywistyczna;

– PKD 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku: osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 • 6

Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 • 7

Fundacja może ustanowiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 • 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 • 9

Celami Fundacji są:

 1. 1. Niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciem;

Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie wspieranie i ochrony ofiar i świadków przestępstw oraz rodzin osób zaginionych;

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Porządek i bezpieczeństwo publiczne;

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Dobroczynności;

Ratownictwo i ochrona ludności i mienia;

Wypoczynek i sport dzieci i młodzieży;

Działalność kulturalna;

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;

Promocja i organizacja wolontariatu;

Edukacja, oświata i wychowanie.

 • 10

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy ofiarom i świadkom przestępstw, obejmującej w szczególności: pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną.

Propagowanie i wspieranie inicjatyw i projektów służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Udzielanie wszelkiej możliwej pomocy rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach bliskiej osoby lub w organizacji poszukiwań.

Poszukiwanie ludzi zaginionych w kraju i za granicą, bez względu na charakter i czas zaginięcia.

Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, zapobieganie i ograniczenie przestępczości oraz zaginięć, handlu ludźmi oraz porwań.

Prowadzenie akcji informacyjnych, mających na celu zapobieganie przestępczości oraz zaginięciu osób, upowszechnianie w środkach masowego przekazu i własnych publikacjach wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w szczególności udzielanie porad przez prawników, pracowników socjalnych, psychologów: ofiarom i świadkom przestępstw, rodzinom ofiar przestępstw, rodzinom osób zaginionych, osobom zaginionym, osobom zagrożonym zaginięciem, ofiarom handlu ludźmi i ich rodzinom.

Współpraca z policją oraz organizacjami i instytucjami w Polsce,  za granicą, które zajmują się  pomocą ofiarom i świadkom przestępstw oraz poszukiwaniem osób zaginionych.

Organizowanie spotkań i konferencji służących wymianie poglądów i doświadczeń osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Szkolenie wolontariuszy powoływanie grup wsparcia w lokalnych środowiskach.

Prowadzenie bazy danych osób zaginionych.

Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem ofiar i świadków przestępstw oraz ich rodzin. A także organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.

Pokrywanie kosztów żywności, świadczeń zdrowotnych, leków, odzieży, remontów mieszkań, okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał.

Finansowanie kosztów zorganizowanego odpoczynku oraz zajęć pozalekcyjnych (sportowych, kulturalnych) dla dzieci i młodzieży.

Prowadzenie akcji dobroczynnych, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych.

Działalność wydawnicza;

Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych;

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 11

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 4000 złotych (cztery tysięcy złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. a)  krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 2. b)  dotacji, datków i subwencji;
 3. c)  dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację;
 4. d)  zysku od papierów wartościowych i lokat kapitałowych w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
 5. g)   operacji finansowych;
 6. i)   dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
 7. j) wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników;
 8. k) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
 • 12

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

Udzielaniu z majątku Fundacji pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

 • 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 • 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 • 15

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 
Rozdział IV Działalność gospodarcza Fundacji

 • 16

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

80 % (osiemdziesiąt procent) dochodu z działalności gospodarczej przeznaczone będzie na działalność statutową Fundacji.

 • 17

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego  kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 • 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V Władze Fundacji

 • 19

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, zarząd może być jedno lub wieloosobowy do pięciu członków – w tym – prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

Fundator lub jego przedstawiciel wchodzi w skład zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów – głos decydujący należy do prezesa zarządu Fundacji.

Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.

Funkcję Członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.

 • 20

Zarząd Fundacji kieruje działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

W umowach pomiędzy Fundacją, a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu.

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Prezes Zarządu.

 • 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy m.in.:

 kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

 zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,

 ustalanie wielkości zatrudnienia,

ustalanie wielkości środków na wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

 uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 realizacja programów działania Fundacji,

sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,

 realizacja szczególnych decyzji darczyńców,

uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem,

występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji,

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 • 22

Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

 • 23

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Fundator po konsultacjach z Zarządem Fundacji.

 • 24

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po konsultacjach z Zarządem Fundacji.

 
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

 • 25

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatora.

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 1. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

 
Rozdział VIII. Zmiany Statutu

 • 26

 Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, dokonuje Fundator.


Rozdział IX. Postanowienia końcowe

 • 27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 • 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.