Celami Fundacji są:

 Niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciem;

Podejmowanie inicjatyw na rzecz zmiany prawa w zakresie wspieranie i ochrony ofiar i świadków przestępstw oraz rodzin osób zaginionych;

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Porządek i bezpieczeństwo publiczne;

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Dobroczynności;

Ratownictwo i ochrona ludności i mienia;

Wypoczynek i sport dzieci i młodzieży;

Działalność kulturalna;

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;

Promocja i organizacja wolontariatu;

Edukacja, oświata i wychowanie.